Najnovšie Oznamy

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Stavebné bytové družstvo Hriňová so sídlom Školská 1567/27 v Hriňovej Vám ako správca Vášho bytového domu zaručuje dostatočnú ochranu pri spracúvaní Vašich osobných údajov, pretože s nimi zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené. Radi by sme Vám toto cestou poskytli základné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známe tiež pod skratkou GDPR), predovšetkým však Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.

 

1/ Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Stavebné bytové družstvo Hriňová, sídlo Školská 1567/27, 962 05 Hriňová, IČO: 00 648 736, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Dr., vložka č. 165/S. Môžete sa na nás obrátiť písomne na vyššie uvedenej adrese alebo elektronicky na adrese: sbdhrinova@sbdhrinova.sk.

 

2/ Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona, a to konkrétne na základe ustanovenia § 9, ods.3 Zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Vaše osobné údaje spracúvame iba v rozsahu, ktorý je obmedzený na nevyhnutný rozsah pre účely uzavretia zmluvy o výkone správy a plnenia jej jednotlivých ustanovení. Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Vlastník bytu je povinný bezodkladne písomne informovať správcu bytového domu o každej zmene jeho osobných údajov spracúvaných podľa Zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

 

3/ Kto má prístup k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci správcu, ktorí s Vašimi osobnými údajmi nakladajú len v rozsahu, ktorý je obmedzený účelom spracúvania. Správca môže poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov aj tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. V takomto prípade je spracúvanie osobných údajov možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa nakladať s Vašimi osobnými údajmi a poskytovať im ochranu v takom rozsahu, ako poskytuje sám správca bytového domu. Zoznam sprostredkovateľov bude správca zverejňovať na svojej webovej stránke.

 

4/ Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na správcu bytového domu a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na :

– opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;

– právo na výmaz osobných údajov;

– právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov;

– právo namietať spracúvanie osobných údajov;

– právo na prenosnosť osobných údajov;

– právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu;

– právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatniť priamo u správcu bytového domu na uvedenej kontaktnej adrese. S námietkami alebo sťažnosťami sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

 

5/ Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania platnosti zmluvy o výkone správy uzavretej za účelom správy Vášho bytového domu tak, aby sme Vám mohli poskytovať dohodnuté služby. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

 

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.sbdhrinova.sk.

 

 

 

V Hriňovej dňa 21.05.2018

 

 

 

 

 

             Mgr. Erika Marková, v.r.                                                       Ladislav Moravčík, v.r.

            predseda predstavenstva                                                podpredseda predstavenstva

 

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 7:30 – 12:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Hriňová
Školská 1567/27
962 05 Hriňová

Tel. 045/54 98 297
Email: info@sbdhrinova.sk

MAPA